Főoldal Média Hírek Felhívás eredeti hulladéktermelőnek nem minősülő gazdasági szervezetek részére

Felhívás eredeti hulladéktermelőnek nem minősülő gazdasági szervezetek részére

2023. november 14.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben rendelkeznek 2023. július 1-jét megelőzően a gazdasági társasághoz került, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó koncessziós hulladékkal, azt 2023. október 1-jétől a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. Koncessziós Társaság a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 92/H.§ (9b) bekezdésének megfelelően veszi át. Az átvett hulladékért a gazdálkodó szervezet ellentételezésre nem jogosult és a koncessziós társaságnak az átvett hulladékkal kapcsolatban igazoltan felmerülő költségeit - a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) hatálya alá tartozó hulladékok kivételével - megtéríti.

A Koncessziós Társaság felhívja a Gazdálkodó Szervezetek figyelmét, hogy fentiek szerint 2023. október 1. napjáig nem értékesített, illetve a 2023. szeptember 30. napjáig a Koncessziós Társasággal megkötésre kerülő Megállapodással nem érintett hulladékának kezeléséről a Gazdálkodó Szervezetnek, mint hulladékbirtokosnak a Ht. 31. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Koncessziós Társaságnak vagy Koncesszori Alvállalkozójának történő átadása útján kell gondoskodnia, amely átadásért ellentételezésre nem jogosult, továbbá a hulladék átvételével kapcsolatban a Koncessziós Társaságnál felmerülő költség (a továbbiakban: „Indokolt Költségek”) megfizetésére köteles.

A fémkereskedőkre a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15/A.§ (4) bekezdése szerint 2023. december 31-ig a fentiektől eltérő szabályok vonatkoznak.

Az alábbiakban tájékoztatásul küldjük az irányadó jogszabályi rendelkezéseket.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.)

92/H.§ „(9b) A (9) bekezdés szerinti hulladék 2023. október 1-jéig nem értékesített, vagy a (9) bekezdés b) pontja alapján megkötött megállapodással nem érintett részéről a gazdálkodó szervezet a 31. § (2) bekezdés a) pontja szerint kell, hogy – az Átvevővel megállapodott ütemezés szerint – gondoskodjon, e hulladékért ellentételezésre nem jogosult. Az átvett hulladékkal – ide nem értve a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékből származó hulladékot – összefüggésben az Átvevőnél igazolhatóan keletkezett költségeket az Átadó megtéríti.”

A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény

15/A.§ „(4) Az a fémkereskedő, aki 2023. július 1-jén rendelkezik hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység hatálya alá tartozó hulladékkal, e hulladékot – a hulladékról szóló törvény rendelkezéseitől eltérően – 2023. december 31-ig fémkereskedő, illetve fémkereskedelmi engedélyköteles anyag hasznosítását végző személy részére is értékesítheti, aki azt megvásárolhatja, felvásárolhatja.”

2023.10.17-i NAV állásfoglalás

„Mikor koncessziós a hulladékká vált gépjármű, gépjárműalkatrész?”

https://nav.gov.hu/vam/femkereskedelem/hirlevelek/A_femkereskedelmi_szabalyok_valtozasa_kapcsan_felmerulo_kerdesek-valaszok

Koncessziós hulladék, és kizárólag koncesszori fémkereskedőnek adható át:

az M1-, N1-kategóriába tartozó gépjármű (az ezek részét képező alkatrészekkel együtt) - egyben leadva,

a háromkerekű gépjármű – kivéve a motoros tricikli – (az ezek részét képező alkatrészekkel együtt) - egyben leadva.

Mint hulladékká vált körforgásos termékek, a koncesszió hatálya alá tartoznak, és a koncessziós társaság tulajdonát képezik.

Nem koncessziós hulladék, így fémkereskedőnek értékesíthető:

az M1-, N1-kategóriába tartozó gépjármű önálló alkatrésze,

a háromkerekű gépjármű – kivéve a motoros tricikli –, önálló alkatrésze,

az ezektől a kategóriáktól eltérő kategóriájú, hulladékká vált gépjármű és alkatrésze.

Mivel az önálló gépjárműalkatrész nem körforgásos termék, a belőle keletkező hulladékról birtokosának kell gondoskodnia, ezért nem tartozik a koncesszió hatálya alá, és nem képezi a koncessziós társaság tulajdonát. Függetlenül a leadó személyétől – legyen az természetes személy, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság –, az önálló gépjárműalkatrészek bármely fémkereskedőnek értékesíthetők.

A Megállapodás megkötésére vonatkozó igényt az alábbi linken, valamennyi adat megadásával, elektronikus úton kell megküldeni Koncessziós Társaság számára: Kitöltés

Koncessziós Társaság a szerződéskötési igényt csak a megadott adatok megfelelő formában történő megadása esetén tudja érdemben megküldöttnek tekinteni.

A Koncessziós Társaság a Ht. 92/H. § (9) bekezdés b) pont szerinti, értékkel rendelkező hulladék átadásáért a fémkereskedő, illetve fémkereskedelmi engedélyköteles anyag hasznosítását végző személy részére az 1. számú melléklet szerinti Ellentételezést fizeti, illetve a Ht. 92/H. § (9b) bekezdés szerinti hulladék átvétele az Átvevőnél igazolhatóan keletkezett költségek megtérítése ellenében történik.

Azon cikkszámok esetén, melyek vonatkozásában az 1. számú melléklet nem tartalmaz ellentételezési egységárat, a Koncessziós Társaság 2023. szeptember 25. napjáig az 1. számú melléklet szerinti lista bővítésével közli az alkalmazandó egységárat. Az egységárat a Koncessziós Társaság a Ht. 92/H. § (9a) bekezdése alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének Ht. 88. § (3a) bekezdés d) pontja szerinti rendeletében foglalt, a kompenzáció összege meghatározásának keretszabályaira figyelemmel megalkotott módszertana alapján határozza meg.

A HAK, illetve cikkszám besorolást a következő linken érheti el: Link

Indokolt Költségek ártalmatlanításra:

Az átvett hulladékkal – ide nem értve a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékből származó hulladékot – összefüggésben az Átvevőnél igazolhatóan keletkezett költségeket az Átadó megtéríti.